AKTUALITY

Informace pro klienty mající pohledávky za společností IPC

10.01.2024

Aktuální sdělení

Vážení,

Sdělujeme podstatné aktuální informace:

1. U všech svěřenských fondů vzniklých za dobu po lednu 2021 máma zadokumentovaný tok finančních prostředků.

2. U společnosti Service & Property Consulting a.s., IČO 09774874, se sídlem Jindřišská 937/16, Praha 1 byl ustanoven prozatímní věřitelský výbor, jehož jsme členem.

3. Ze strany dlužníků byl podán insolvenční návrh na společnosti, a to na:

Quercus invest, a.s., Detail lustrované osoby – ISIR – Insolvenční rejstřík (1.18.0.0) (justice.cz)
Pinus invest a.s., Detail lustrované osoby – ISIR – Insolvenční rejstřík (1.18.0.0) (justice.cz)
Carpinus invest, a.s. Detail lustrované osoby – ISIR – Insolvenční rejstřík (1.18.0.0) (justice.cz)
Christer Corp a.s Detail lustrované osoby – ISIR – Insolvenční rejstřík (1.18.0.0)(justice.cz)

 

S vysokou mírou pravděpodobnosti bude u daných společností o úpadku rozhodnuto. S ohledem na skutečnost, že dlužník sám navrhuje konkurz a nijak nezmiňuje možnost reorganizace, je zřejmé, že současně s rozhodnutím o úpadku bude rozhodnuto, že úpadek bude řešen konkurzem.

V současné době připravujeme přihlášky pohledávek do daných insolvenčních řízení, kdy poté co bude o úpadku rozhodnuto budou přihlášky pohledávek zasílány soudu.

S ohledem na skutečnost, že všechny výše uvedené společnosti a také společnost Service & Property Consulting a.s., IČO 09774874, se sídlem Jindřišská 937/16, Praha 1 jsou společnosti provázené, zvažujeme návrhy a ustanovení koncernového správce pro všechny společnosti tak, aby zde byl jeden správce a mohlo být nastaven jednotný postup při uplatňování pohledávek všech věřitelů vůči všem společnostem.

Aktuálně u společnosti Carpinus invest, a.s. nejsou ze strany soudu dosud zveřejněny žádné úkony. U společnosti Quercus invest, a.s. soud vyzval dlužníka, aby uhradil zálohu ve výši 50.000 ,-Kč na náklady insolvenčního řízení. Zde je nutno vyčkat, zda bude záloha uhrazena. U společnosti Pinus invest a.s. se soud sám dotazuje dlužníka, zda je zde koncern mezi všemi danými společnostmi a mezi společností Service & Property Consulting a.s., IČO 09774874, se sídlem Jindřišská 937/16, Praha.

Informace pro klienty mající pohledávky za společností IPC

05.2023

ENERGETICKÝ HOLDING MALINA a.s. JE V INSOLVENCI – CO DÁL?

NENÍ TO KONEC! POMŮŽEME VÁM!

Vážení,

v insolvenčním rejstříku byl zveřejněn návrh na povolení reorganizace společnosti Energetický Holding Malina a.s. (EHM). Bohužel se stalo to, co se dalo, vzhledem k aktuální situaci, očekávat.

Naše advokátní kancelář návrh dlužníka obratem prostudovala a je připravena zákazníkům EHM poskytnout kvalitní právní pomoc, a to za účelem vymožení nároků. Dle návrhu dlužníka chce tento svůj úpadek řešit formou reorganizace, tedy společnost by neměla zaniknout, ale podle reorganizačního plánu by měla dokončit své stávající zakázky. Reorganizační plán však musí být schválen schůzí věřitelů.

Je důležité si hned na začátku uvědomit, že insolvence tedy nemusí být konec. Vaše peníze nemusí být ztraceny v nedohlednu. Naše kancelář zastupuje více než 1700 klientů v insolvenčním řízení dlužníka GROWING WAY s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze, pod č.j. MSPH 89 INS 19990/2021 (www.pomocklientumgrowing.cz). V tomto řízení i díky naší advokátní kanceláři, klienti získají více než 70% svých pohledávek, což je nadstandardní uspokojení v rámci insolvence v případě konkurzu.

Ani v insolvenčním řízení dlužníka EHMalina, není třeba házet flintu do žita. Důležité je, jaký je objem majetku a závazků dlužníka EHM, a zda bude schváleno řešení úpadku formou reorganizace, resp. zda následně dojde ke schválení reorganizačního plánu, či bude prohlášen konkurz. Tyto skutečnosti ukáže čas. Ať tak nebo tak, nejdůležitější je nyní pro všechny zákazníky EHM (věřitele), přihlásit ve stanovené lhůtě 2 měsíců od rozhodnutí o úpadku, své nároky do insolvenčního řízení PŘIHLÁŠKOU POHLEDÁVKYPokud tak neučiníte, Vaše nároky Vám nikdo v insolvenci neuhradí!

Váš případ posoudíme a přihlášku pohledávky Vám vyhotovíme a odešleme soudu. Jsme připraveni Vám poskytnout zastupování v insolvenčním řízení a kvalitní právní služby.

Neváhejte se na nás obrátit!

Je to jednoduché, klikněte zde, či v úvodu stránky na sekci: CHCI PODAT PŘIHLÁŠKU DO INSOLVENCE. 

Další postup a nové informace sledujte dále v sekci AKTUALITY na tomto webu, případně nás kontaktujte na KONTAKTECH uvedených výše.

V úctě

Tým KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář

12.12.2023

Aktuální sdělení

Vážení klienti,

sdělujeme, že veškeré fondy, jejich právní zastoupení jsme ke dni 11.12.2023 převzali, byly přihlášeny se svou pohledávkou do insolvenčního řízení společnosti Service & Property Consulting, a.s., Praha IČO 09774874

12.10.2023

Service & Property Consulting a.s. - prohlášen konkurz

Vážení klienti,

informujeme, že u společnosti Service & Property Consulting a.s., IČO: 09774874 byl dne 11.10.2023 prohlášen konkurz

Přihláška pohledávky, která se týká 

1.) fondu založených v datech 9.– 11.7.2023, kdy byl fond založen, finance vyčleněny a zaslány na účet SPC, ale nedošlo již k jejich odeslání na IPC.

2.) osob, které byly vyzvány notářem Mgr. Šimonem Klainem k úhradě nákladů za notářský zápis lze podat ve lhůtě do 11.12.2023.

PŘÍLOHA – Usnesení o konkurzu SPC

V úctě

za Tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář
JUDr. Radim Kubica, MBA, advokát
Mgr. Iveta Kubica Magnusková, spolupracující advokátka

18.09.2023

IPC a svěřenské fondy

Vážení klienti,

jak jste již zaregistrovali v současné době u jedné z Vašich či Vámi spravované investice probíhá vyšetřování Policie ČR, konkrétně Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje podezření, zda-li v souvislosti s investicemi do skupiny společností IPC došlo ke spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu podle ustanovení § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb. a legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1 písm. a), odst.. 5 písm. b), c) zákona č. 40/2009 Sb., a to v souvislosti s kolektivním investováním do svěřenských fondů, avšak prostřednictvím tzv. Ponziho schématu.

V této souvislosti došlo k zablokování finančních prostředků společnosti IPC a všech navazujících společností. Vám či Vašim klientům, tak nejsou vypláceny benefity, případně nebyly vráceny vložené finanční prostředky. Současně se dá předpokládat, že systém investic nastavený v IPC bude nadále neudržitelný a u společností Quercus invest, a.s., Pinus invest a.s., Carpinus invest, a.s. a Sprinter Stellar CZ, s.r.o. bude zahájeno insolvenční řízení.

Za základě shora uvedeného v této fázi navrhujeme, zesplatnit dosud nesplatné pohledávky, zajistit chybějící podklady pro řádné doložení pohledávek a na základě plných mocí udělených naši kanceláři řadou svěřenských správců se domáhat nahlédnutí do policejního spisu. Zastoupení v této úvodní fázi nabízí naše advokátní kancelář za částku ve výši 3 300 Kč bez DPH, tj. 3 993 Kč s DPH za svěřenský fond, kdy tato platba zahrnuje také platbu za přihlášku do SPC..

V další fázi se budeme domáhat hromadného sjednaná uznání dluhu ze strany společností Quercus invest, a.s., Pinus invest a.s., Carpinus invest, a.s. a Sprinter Stellar CZ s.r.o.

Pokud nedojde k odblokování finančních prostředků skupiny IPC a Policie ČR bude dále situaci ve společnostech prověřovat či zahájí trestní stíhání, je vysoce pravděpodobné, že bude zahájeno insolvenčního řízení u společností Quercus invest, a.s., Pinus invest a.s., Carpinus invest, a.s., kdy bude nutné podat přihlášku pohledávky svěřenských fondů do insolvenčního řízení a zastupovat věřitele v insolvenčních řízeních. Jako profesionál na poli hromadného zastupování klientů a insolvencí nabízíme právní zastoupení v celém insolvenčním řízení, od podání přihlášky po zastoupení na přezkumném jednání a schůzi věřitelů. Jsme připraveni na tomto jednání naše klienty zastupovat, tedy hlasovat a prosazovat jejich zájmy.

Již nyní zastupujeme větší skupinu věřitelů a věříme, že v jednotě je síla.

Advokát naší kanceláře, pan JUDr. Radim Kubica, MBA je současně i insolvenčním správcem, a tedy problematika insolvenčního řízení mu není vůbec cizí. V rámci insolvenčního řízení dlužníka Growing Way, zastupuje naše kancelář více než 1700 věřitelů a JUDr. Kubica je v zastoupení klienta předsedou věřitelského výboru, dalších více než 200 věřitelů naše kancelář zastupuje v insolvenčním řízení Energetický Holding Malina a.s. V současné chvíli řešíme zastupování také v kauzách společnosti ze skupiny Premiot a Diversity Capital a také společností Concord Financial Holding a.s. a Concord Financial Invest s.r.o. Máme tedy v rámci kanceláře bohaté a úspěšné zkušenosti a také kapacitu zastupovat klienty hromadně a ve velkém množství.

Jsme připraveni Vaše zastoupení převzít. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit telefonicky, emailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

V úctě

za Tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář
JUDr. Radim Kubica, MBA, advokát
Mgr. Iveta Kubica Magnusková, spolupracující advokátka